آموزش تئوری موسیقی

تئوری موسیقی :

تئوری موسیقی دانشی است که به قوائد و اصطلاحات موسیقی می پردازد و آنها را تعریف کرده و تشریح می کند .

موسیقی :

موسیقی علم و فن نواختن ساز ، آواز خواندن و خلق اثر برای آنها .

اصوات موسیقایی(نغمه) :

اصواتی با بسامد ثابت و معین هستند که در سیستم گوئیدونیک (سُل میزاسیُن ) با هفت هجا ( سیلاب ) معرفی می شوند :
دو – ر – می – فا – سل – لا – سی

نامگذاری اصوات موسیقایی به روش الفبایی :

( سل ) G – ( فا )  F  – ( می )  E – ( ر ) D –  ( دو ) C  –  ( سی )  B  – ( لا ) A

ویژگی ها صوت در موسیقی عبارتنداز :

شدت صوت (قوت و ضعف صدا)
دیرند(ارزش زمانی صدا)
زیرایی(زیر و بمی صدا)
رنگ(کیفیتی که تعیین کننده ی منبع صوت است)

ریتم :

نسبت نت های پی در پی از نظر دیرند  و شدت

پنج خط حامل :

پنج خط افقی و موازی با فواصل برابر و معین که نت ها در بالا،پایین یا روی آنها نوشته می شوند .