آرشیو روزانه : 1400-08-23

تکرار یک الگوی ریتمیک معیّن همانند تکرار ارکان عروضی (1) در شعر فارسی، وزن حاصل می شود. قدیمی ترین تعریف از وزن را که به قول قُدما ایقاع نامیده شده آریستوکسن (2) در کتاب اصول نغمه ارائه کرده است. به گفته او وزن عبارت است از نظم معیّنی در اَزمنه. درعلم عروض وزن کلام بر […]